آدرس ما :

شهرک صنعتی امیر کبیر، میدان استقلال خیابــان حکیم فرزانه، کوچـه شماره 23

شماره تماس های ما:

۲۰۳۷ ۳۸۳۶ ۰۳۱

۵۰۰۷ ۴۵۷ ۰۹۱۳

۹۹۳۶ ۲۲۸ ۰۹۱۳

مدیریت : رسول مطلب